Någon vill tysta mig

توضیح –  دوست گرامی که در سایت من مفاد روزنامه ها را مطالعه میکنید ؛ توجه فرمائید همان روز که مصاحبه بنده با روزنامه ها...